Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KAI MIRECKIEJ W NAKLE ŚLĄSKIM

 

§1

 1. Świetlica jest pozalekcyjna formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.
 2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań
  i uzdolnień wychowanków.
 3. Do podstawowych zadań świetlicy należą:
 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności,
 • współdziałanie w sprawach wychowawczych i organizacyjnych z nauczycielami, rodzicami i instytucjami społecznymi,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 1. Oprócz zadań wymienionych w ust. 3 świetlica może organizować:
 • Zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,
 • Imprezy szkolne (kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).

§2

 1. Ze świetlicy mogą korzystać:

 

 • uczniowie z klas I-III  oraz doraźnie klasy starsze,
 • uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne,
 • uczniowie zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych np. w-f, religia,
 • inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy

 

§3

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
 • przede wszystkim dzieci rodziców pracujących,
 • dzieci z rodzin wychowawczo – zaniedbanych,
 • dzieci dojeżdżające.
 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej
 2. Karty, o których mowa w ust.2 należy składać do 31 marca przy zapisie dziecka do
  I klasy oraz dla pozostałych uczniów do 15 września danego roku szkolnego.
 3. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje przede wszystkim zatrudnienie rodziców oraz weryfikacja komisji w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca świetlicy, pedagog szkolny.
 4. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia zakwalifikowanego jest obowiązkowe.
 5. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych w formie pisemnej lub ustnej przez rodziców lub osoby wskazane przez nich.
 6. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7:00 – 16:00.

§4

 1. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy zatwierdza dyrektor szkoły.
 2. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
 3. Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie może przekraczać 25 osób.
 4. Sporadycznie w czasie przerw międzylekcyjnych, podczas wypełniania przez wychowawcę świetlicy innych zadań szkolnych, uczestnicy świetlicy przebywają na korytarzu szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 5. W innym krótkotrwałym czasie na potrzeby osobiste wychowawcy świetlicy, dyżur w świetlicy przejmuje woźna szkoły.

§5

 1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza dyrektor szkoły.
 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy szkoły i Programem wychowawczym Szkoły.
 3. Zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest przede wszystkim:
 • tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania potrzeb wychowanków, w tym zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i swobody działania,
 • wspomagania rozwoju osobowości dziecka w zakresie aktywności społecznej,
 • kształtowanie postaw i zachowań wzmacniających umiejętności „radzenia sobie w życiu”,
 • wzmacnianie poczucia własnej tożsamości dziecka przy równoczesnym rozwijaniu poczucia przynależności do grupy,
 • rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dziecka,
 • ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie – upowszechnianie kultury zdrowotnej, roli i znaczenia sportu, rekreacji oraz czynnego wypoczynku; kształtowanie nawyków higieny i czystości; przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; wskazywanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz negatywnego wpływu degradacji środowiska naturalnego na życie i rozwój człowieka,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – zapewnienie dzieciom niezbędnej pomocy w nauce; stworzenie warunków do nauki własnej; przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, w tym do korzystania z różnych źródeł informacji,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami – wychowawcami, pedagogiem szkolnym przy określaniu zakresu potrzeb i oczekiwań oraz ustalaniu kierunków oddziaływań wychowawczych.
 1. Nauczyciel – wychowawca świetlicy w swoich działaniach opiekuńczo – wychowawczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowania godności osobistej dziecka.
 2. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy świetlicy określa dyrektor szkoły.

§7

 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej,
 • dziennik zajęć świetlicy szkolnej,
 • karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej,
 • regulamin świetlicy,
 • ramowy rozkład dnia w świetlicy szkolnej.

§8

 1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§9

 

 1. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny świetlicy – załącznik nr 1

§10

 

 1. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.

§11

 1. Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznawania uczniów zapisanych do świetlicy i ich rodziców z niemniejszym regulaminem.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019.

                                                                                          

 

Załącznik nr 1

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.

 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

7. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.

8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.

9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy.

10. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy lub wysłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus do wychowawców świetlicowych.

11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest pisemne oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę wysłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus do wychowawców świetlicowych.

12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.

O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły lub w szczególnych przypadkach policja.

13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy

o odbiorze dziecka ze świetlicy.

14. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

16. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

18. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.

19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

21. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.

23. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.

24. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy

o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).

25. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się

i akceptują Regulamin Świetlicy.

                                                                                            

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny